Odpověď MMHK na dotaz položený při diskusi na veřejné schůzi vedení města s občany Plotišť z října roku 2023:

Záměr rekonstrukce nadjezdu Koutníkova spočívá v postupné výstavbě 2 nových mostů (každý 2 jízdní pruhy a s prostrannou stezkou pro chodce a cyklisty). Investorem stavby je ŘSD, aktuálně probíhá dokončování DÚR a ta se má předložit k vydání ÚR do června t.r.

 

Předpokládaný vývoj přípravy tohoto záměru:

03/2024 čistopis DÚR

06/2024 podání žádosti o ÚR

12/2024 podrobný GTP (čistopis)

06/2025 čistopis DSP

10/2025 podání žádosti o společné povolení

05/2026 čistopis PDPS

07/2026 vypsání soutěže pro výběr zhotovitele

03/2027 zahájení stavby

10/2029 lhůta realizace

majetkoprávní činnost – v souběhu

 

Aktuálně probíhají koordinační jednání město x ŘSD x SŽ ohledně realizace staveb „nadjezdu Koutníkova“ a „modernizace žst. HK hl.n.“ a minimalizace negativní dopadů do dopravy v HK, zejména pak v této lokalitě.

 

Město v této souvislosti poptává prověření dopravní situace dopravním modelem, aby se prověřily dopady v případě, že by došlo k úplnému uzavření podjezdu do Kuklen a doprava na západ by zůstala pouze na stávajícím dvoupruhovém mostě Koutníkova.

 

Aktuálně se situace vyvíjí tak, že by k úplnému zavření podjezdu do Kuklen během modernizace žst. HK hl.n. došlo jen na nezbytně nutnou dobu cca 1 měsíce a cca roční uzavírka podjezdu, s výstavbou širšího a hlubšího podjezdu, by se realizovala až po výstavbě nového nadjezdu Koutníkova.