Adresáře 2017

Dokumenty

pdf Zápis KMS prosinec 2017 Populární

provedl 908 stažení

Stažení (pdf, 396 KB)

2017_10_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS žádá na základě podnětu z řad občanů o zařazení kanalizačních vpustí u zastávky MHD U Žídků do plánu čištění na rok 2018.
 • KMS schválila finanční výdaje za květinové gratulace jubilantům, koupi dárkového koše a občerstvení.
 • KMS doporučuje dodatečnou výsadbu višní v ulici Višňová za uhynulé jedince.
 • KMS žádá o zvážení možnosti ozelenění parc. č. 1461/1 k. ú. Plotiště nad Labem.
 • KMS žádá MP HK o zvýšení hlídkové činnosti v souvislosti s nárůstem krádeží v Plotištích nad Labem a sousedních městských částí.

pdf Zápis KMS listopad 2017 Populární

provedl 825 stažení

Stažení (pdf, 374 KB)

2017_09_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS žádá o zřízení nových bodů pro měření rychlosti vozidel v místech křižovatek ulic Petra Jilemnického a Kotrčova a Petra Jilemnického a U Dřevony
 • Informace o účasti KMS na turnaji v bowlingu.
 • KMS žádá o zařazení občanů bydlících v ulici Hronkova do volebního okrsku č. 31.
 • KMS žádá o zařazení doposud neopravených úseků povrchu komunikace ve vedlejší ulici Petra Jilemnického do výhledu plánovaných oprav.
 • KMS schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč na pořádání Adventního koncertu dne 17.12. v kostela sv. Petra.
 • KMS byla seznámena s průběhem zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH Plotišt nad Labem.

 

fotografie_chodniku_Na_Duchode.pdf

pdf Zápis KMS říjen 2017 Populární

provedl 919 stažení

Stažení (pdf, 363 KB)

2017_08_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí změnu správce místního rozhlasu od 1.1.2018.
 • KMS žádá o reklamaci propadlého povrchu chodníku v ulici Hronkova.
 • KMS požaduje umístění zrcadla pro výjezd z vedlejší ulice Petra Jilemnického (u domu č. p. 294).

 

fotografie zřícené stěny opraveného příkopu.pdf

pdf Zápis KMS září 2017 Populární

provedl 969 stažení

Stažení (pdf, 382 KB)

2017_07_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS žádá o obnovu přechodu pro chodce v místě křížení ulic P. Jilemnického a Říčařova.
 • KMS žádá o opravu výmolů v ulici Říčařova.
 • KMS žádá vybudování chodníku v ulici Říčařova.
 • KMS žádá o umístní dopravní značky "Průjezd zakázán" v ulici Říčařova.
 • KMS řešila stížnost občana na hlukovou zátěž v ulici Říčařova.
 • KMS projednala nabídku na směnu/odkup pozemku.
 • KMS řešila dokončení rekonstrukce chodníku v ulici Husitská.
 • KMS se seznámila s dopravním modelem v Plotištích nad Labem.
 • KMS řešila možnosti rozšíření parkování u ZŠ Masarykova a pobočky České pošty v Plotištích nad Labem.
 • KMS řešila zklidnění dopravy v některých ulicích Plotišť nad Labem.
 • KMS žádá o zprovoznění místního rozhlasu v ulici Na Důchodě.
 • KMS řešila přesun kontejnerů na tříděný odpad na křižovatce ulic U Dřevony a Petra Jilemnického.
 • KMS řešila návrhy menších oprav komunikace a chodníku v ulici Na Důchodě (slepá část).
 • KMS se seznámila s plánem rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Plotišť nad Labem.
 • KMS žádá o zajištění osvětlení vánočního stromu před ZŠ Masarykova.
 • KMS žádá o úpravu signalizace pro chodce na křižovatce ulic Petra Jilemnického a Koutníkova.

Přílohy:

Obrazky.pdf

Zkapacitnění dopravy v klidu HK - Plotiště n.L.pdf

pdf Zápis KMS červen 2017 Populární

provedl 924 stažení

Stažení (pdf, 405 KB)

2017_06_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Předseda KMS Plotiště nad Labem informoval o výsledku konzultačního dne s vedením města Hradce Králové.
 • KMS požádala o zajištění účasti na schůzi KMS Plotiště n. L. autora studie „Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové, 2016“ a zajištění prezentace či zodpovězení dotazů občanů a členů KMS k této studii.
 • KMS se seznámila s informacemi k organizaci Dětského dne konaného 3.6.2017.
 • KMS vzala na vědomí návrh programu podzimních akcí pro děti pořádaných KMS od M. Krušinové.
 • KMS požádala o opravu děr a výmolů na polní cestě mezi ulicemi U Sokola a Maxe Malého.

pdf Zápis KMS květen 2017 Populární

provedl 936 stažení

Stažení (pdf, 410 KB)

2017_05_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS vzala na vědomí proplacení faktury za provoz webové domény KMS Plotiště.
 • Předseda KMS informoval o postupu pro získání dobrovolníků pro dozor u přechodů před ZŠ Masarykova.
 • Předseda KMS informoval o své plánované účasti na prezentaci vývojového a výzkumného centra moderních turbovrtulových motorů.
 • Předseda KMS informoval o plánované účasti na schůzce k připravované rekonstrukci části silnice v ul. P. Jilemnického a výstavby chodníku.
 • KMS schválila příspěvek v rámci svého spolupořadatelství Dne přátel hasičů 2017, který se bude konat v sobotu 3. 6. 2017.
 • Členka KMS M. Krušinová vzala na vědomí návrh na uspořádání podzimní akce pro děti ve spolupráci s Masarykovou ZŠ a MŠ a Sborem dobrovolných hasičů Plotiště n. L.

pdf Zápis KMS duben 2017

provedl 20 stažení

Stažení (pdf)

2017_04_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Informace MP HK o bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem
 • KMS žádá o úklid v prostorách krytých zastávek MHD Plotiště pošta a Plotiště U Žídků
 • KMS žádá o ořez stromu za krytou zastávkou MHD Plotiště U Žídků
 • KMS žádá o vyčištění kanalizační vpusti u zastávky MHD Plotiště U Žídků
 • KMS žádá o opravu a zpevnění utržené krajnice v zatáčce vozovky ve vedlejší ulici Petra Jilemnického a o zakrytí výpusti drobného vodního toku vedoucího pod touto místní komunikací
 • KMS souhlasí s dočasným přemístěním dvou zvonů na sklo v ul. Bezejmenná z důvodu pokládky nových trubek pro optické kabely
 • KMS navrhuje umístění odpadkového koše se sáčky na psí exkrementy na konec obytné části ulice Na Důchodě (jižně od domu čp. 432/17)
 • KMS se neztotožňuje s návrhem na přesun kontejnerů pro tříděný odpad z lokality křižovatky ulic Říčařova/P. Jilemnického před budovu hasičské zbrojnice SDH Plotiště nad Labem
 • KMS žádá, na základě podnětu vlastníků sousedních nemovitostí Labského náhonu, podnik Povodí Labe o prověření zdravotního stavu dvou smrků, které rostou na pozemku ve vlastnictví České republiky a které jsou ve správě tohoto podniku (p. parc. č.1567/2 v k.ú. Plotiště nad Labem)
 • KMS žádá o renovaci pomníku obětem 1. světové války u ZŠ Masarykova z důvodu blížícího se stoletého výročí a dále žádá o opravu cesty k bývalé školní družině

Přílohy:

poškozená krajnice

kontejnery

Obrázky

pdf Zápis KMS březen 2017 Populární

provedl 1031 stažení

Stažení (pdf, 356 KB)

2017_03_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS navrhuje na novou členku komise Bc. Michaelu Krušinovou.
 • KMS vzala na vědomí dopis Povodí Labe, státního podniku, ze dne 9. 2. 2017. 
 • KMS vzala na vědomí dopis Svazu důchodců ČR, Městské organizace Hradec Králové ohledně průzkumu potřeb seniorů v jednotlivých městských částech HK. Předseda KMS byl pověřen odpovědí na dotazy ze strany Svazu důchodců ČR.
 • KMS schválila proplacení květinových gratulací jubilantům za první čtvrtletí roku 2017.

pdf Zápis KMS únor 2017 Populární

provedl 1029 stažení

Stažení (pdf, 345 KB)

2017_02_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • informace MP HK k bezpečnostní situaci v Plotištích nad Labem za období 1.1.2016 - 31.12.2016
 • KMS bere na vědomí plán oprav TS HK pro tento kalendářní rok
 • KMS zajistila umístění informací o ptačí chřipce poskytnuté KVS pro Královéhradecký kraj
 • člen KMS Petr Žoček se stal členem sčítací komise pro ptačí chřipku na území Plotišť nad Labem
 • hospodář KMS Pavel Bárta informoval o stavu rozpočtu KMS a čerpání finančních prostředků za uplynulý rok 2016
 • předseda KMS informoval o jednání pracovní skupiny zabývající se hlukem na letišti v HK
 • KMS bere na vědomí konečný zápis z veřejné schůze vedení města s občany Plotišť nad Labem vyhotoveným Kanceláří primátora města HK
 • na základě podnětů občanů KMS navrhuje snížení rychlosti v ulici Na Důchodě na 30 km/h pro vozidla nad 3,5 tuny
 • KMS doporučila doplnit na webu města informaci o časový výhled vypořádání města s připomínkami k územnímu plánu města a předpokládanému vývoji jeho dalšího pořizování
 • KMS požaduje vybudování bezbariérových sjezdů/nájezdů na chodníky na křižovatce ulic Petra Jilemnického a U Dřevony

pdf Zápis KMS leden 2017 Populární

provedl 1015 stažení

Stažení (pdf, 371 KB)

2017_01_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Strážníci MP HK informovali KMS o bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem.
 • Představení uchazeče o členství v KMS.
 • KMS schválila termíny svých zasedání v letošním roce (http://www.plotiste.info/kms/terminy-schuzi/).
 • KMS se seznámila se záměrem na přesun elektrického vedení ze sloupů pod zem v ulicích Višňová, Husitská, U Náhona a Bekova a s tím související opravou povrchu chodníků.
 • KMS žádá MMHK o účast města v žádosti na finanční podporu z Nadace ČEZ za účelem osvětlení přechodu pro chodce u ZŠ Masarykova.
 • KMS žádá o opravu povrchu zálivu zastávek MHD Plotiště škola (směr Předměřice nad Labem/Lochenice).