Adresáře 2022

Dokumenty

pdf Zápis KMS prosinec 2022 Populární

provedl 113 stažení

Stažení (pdf, 243 KB)

2022_11_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Předseda KMS informoval o slavnostním rozsvícení vánočního stromu u ZŠ Masarykova o první adventní neděli.
 • Předseda KMS informoval o konání vánočního koncertu v kostele sv. Petra v Plotištích nad Labem konaného dne 20. prosince od 18:30. KMS schválila příspěvek na konání této akce ve výši 1000,- Kč na občerstvení pro účastníky koncertu.
 • KMS žádá o opravu chodníku zejména v místě jeho propadu v parku Mistra Jana Husa.
 • KMS schválila proplacení občerstvení (3180,- Kč), dárkového koše (870,- Kč) a vánočních stromků (2250,- Kč) pro ZŠ Masarykova.

pdf Zápis KMS listopad 2022 Populární

provedl 102 stažení

Stažení (pdf, 260 KB)

2022_10_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS projednala stížnost občana na vytrvalý štěkot psa v ulici Na Důchodě. Majitel psa se dostavil na zasedání komise, kde sdělil, že se kontaktoval se stěžovatelem a po vzájemné domluvě přijal potřebná opatření pro zabránění dalšího obtěžování sousedů štěkotem psa.
 • KMS byla obeznámena s bezpečnostní situací v katastru Plotišť nad Labem strážníkem MPHK (problémy s nadměrnou konzumací alkoholu v okolí prodejny potravin u České pošty v Plotištích a nevhodné parkování sdílených kol Bolt na chodnících). KMS bere na vědomí zachování stávajících míst měření rychlosti motorových vozidel. KMS požaduje zákaz parkování sdílených kol v blízkém okolí budovy České pošty Plotiště nad Labem.
 • KMS bere na vědomí informaci o nakládání s osobními údaji členy komisí místních samospráv Magistrátem města HK.
 • KMS žádá opravu fasády budovy v parku Mistra Jana Husa u hřiště ZŠ Masarykova z důvodu poškození stěny sprejery.
 • KMS schválila proplacení paragonů za květinové gratulace jubilantům ve výši 148,- Kč.
 • KMS schválila finanční příspěvek na nákup vánočních stromků ve výši 2250,- Kč pro ZŠ Masarykova.
 • KMS doporučuje snížení intenzity osvětlení v logistickém centru PPL v areálu bývalého ČKD, na základě stížnosti občanů/řidičů.
 • KMS požaduje opravu povrchu železničních přejezdů v ulici Na Důchodě (mezi č. p. 719 a 1674) vzhledem ke stále odkládané rekonstrukci těchto přejezdů SŽ.

pdf Zápis KMS říjen 2022 Populární

provedl 114 stažení

Stažení (pdf, 264 KB)

2022_9_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Strážník Bc. Petr Bocek sdělil informace o bezpečnostní situaci v katastru Plotišť n. L.
 • KMS vyzývá občany, aby se hlásili Městské policii HK jakožto dobrovolné hlídky na přechodech pro chodce při cestě dětí do školy v Plotištích.
 • Dr. Sperat informoval komisi, že projedná s městem a Policií ČR revizi dopravního značení komunikace ke kostelu sv. Petra, kde dochází k zajíždění osobních automobilů, zejm. k mateřské školce, v rozporu se současným značením. Dále podá podnět k nedostatečným rozhledovým poměrům na křižovatce ul. Říčařova a P. Jilemnického (točna autobusu č. 10) způsobené umístěním kontejnerů a navrhne alternativní umístění těchto kontejnerů.
 • KMS navrhuje na základě podnětu občana umístění dopravního značení „Průjezd zakázán“ v ul. Říčařova, která je nadále využívána k průjezdům osobních automobilů přes svůj nevyhovující stav a rizikům nehod.
 • KMS pověřuje jejího člena P. Wurma zřízením ankety na facebookovém profilu Plotiště nad Labem ke zjištění zájmu o případnou novou poštovní schránku u pobočky České pošty v Plot. n. L. nebo v jejím blízkém okolí.
 • KMS navrhuje zachovat své stávající složení a funkce jednotlivých členů a požaduje jejich potvrzení novou Radou MHK.
 • KMS žádá o odstranění skládky stavebních odpadů u ev. č. 18 v ul. U Náhona (viz přílohu foto_skladka).
 • KMS zve občany na vánoční koncert Vokální harmonie v úterý 20. 12. 2022 v 18,30 hod. v kostele sv. Petra.
 • KMS schválila uvolnění příspěvku 1000 Kč na zajištění občerstvení návštěvníků vánočního koncertu (předchozí bod 22/9/8).
 • KMS žádá o vyčištění odtoku kanálů v ulici P. Jilemnického v okolí zastávky U Žídků.

 

Přílohy:

foto_skladka.pdf

 

pdf Zápis KMS září 2022 Populární

provedl 125 stažení

Stažení (pdf, 281 KB)

2022_8_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS projednala požadavek občana na omezení platnosti snížené rychlosti na 30 km/h u školy ZŠ Masarykova Sever a Jih pouze na pracovní dny, mimo dobu školních prázdnin. Požadavek nebyl schválen (Hlasování: 1-pro, 3-proti).

 • KMS na základě požadavku občanů Plotišť nad Labem žádá TSHK o umístění lavičky u zastávky MHD Plotiště škola (směr THD) před sochou sv. Václava (GPS: 50.2257403N, 15.8036081E).

 •  

  KMS projednala žádost občanky Plotišť nad Labem na omezení sekání sekačkou/řezání motorovou pilou v neděli a o státních svátcích v katastru Plotišť nad Labem. KMS tímto žádá spoluobčany, aby v neděli a o

  svátcích omezili hlučné aktivity, které by mohly obtěžovat své okolí.

 •  

  KMS se dotazuje TSHK, kdy dojde k dokončení opravy chodníku v ulici Petra Jilemnického v úseku od ulice U Dřevony k ulici U Melounky?

 •  

  KMS žádá o uvedení povrchu protilehlého chodníku v ulici P. Jilemnického před domem č.p. 12/47 do původního stavu – vybetonované místo po budování vodovodní přípojky nahradit asfaltovým povrchem.

 • Michal Podlucký sdělil KMS informace z proběhlého srazu veteránů. KMS schválila proplacení příspěvku na tuto akci ve výši 2.299,- Kč.

 •    KMS schválila proplacení paragonů za květinové gratulace ve výši 120,- Kč.

 

pdf Zápis KMS červenec 2022 Populární

provedl 213 stažení

Stažení (pdf, 517 KB)

2022_7_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS Plotiště nad Labem projednala plánované zrušení pobočky Knihovny města Hradce Králové – Plotiště nad Labem, který přijala Rada města HK dne 14.6.2022, z důvodu nízké návštěvnosti a bere jej na vědomí.
 • KMS doporučuje poskytnutí dětského knihovního fondu pobočky Knihovny města Hradec Králové – Plotiště nad Labem Masarykově základní škole v Plotištích nad Labem.
 • KMS žádá o vyhrazení prostor pobočky Knihovny města Hradec Králové – Plotiště nad Labem pro spolkovou činnost. KMS do konce října 2022 vytipuje vhodný spolek/spolky které mohou prostory využít.
 • KMS děkuje za účast na dnešním jednání KMS ředitelce Knihovny města Mgr. Barboře Čižinské a ředitelce Masarykovy základní školy PaeDr. Iloně Hojné.

 

Příloha:

Dopis knihovny města HK: Dopis knihovna.pdf

pdf Zápis KMS červen 2022 Populární

provedl 207 stažení

Stažení (pdf, 280 KB)

2022_6_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Předseda KMS informoval o uskutečněném Dni přátel hasičů SDH Plotiště nad Labem, který proběhl ve spolupráci s KMS Plotiště nad Labem.
 • KMS schválila proplacení paragonů za pořádání Dne přátel hasičů SDH Plotiště nad Labem konaného dne 28. května ve výši 10.180,- Kč a paragonů za květinové gratulace ve výši 595,- Kč.
 • KMS schválila příspěvek na akci „1. sraz historických vozidel z Plotišť, Plácek a blízkého okolí“ pořádaného dne 30. 7. 2022 ve výši 2000,- Kč.

pdf Zápis KMS květen 2022 Populární

provedl 125 stažení

Stažení (pdf, 263 KB)

2022_5_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS projednala pozvánku na setkání zástupců komisí místních samospráv plánované na 27. května.
 • KMS projednala podnět paní Středové ohledně možnosti zřízení zahrádek v ulici Husitská. KMS tento návrh považuje za nevhodný. Stejný názor vyjádřila i většina občanů bydlících v této ulici.

pdf Zápis KMS březen 2022 Populární

provedl 178 stažení

Stažení (pdf, 278 KB)

2022_3_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Dne 16. 3. 2022 ve 14:30 proběhne veřejné jednání k územnímu rozhodnutí EIA ke stavbě Severní tangenty.
 • KMS projednala informace k bodu číslo 20/9/8 (bahnitý stav na konci ulice U Náhona) o současném stavu dotčeného úseku.
 • KMS z důvodu nadbytečnosti nedoporučuje a nesouhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku omezením nadměrného hluku. Pokud bude navrhovaná vyhláška přijata, KMS požaduje o vyloučení katastru Plotišť nad Labem z platnosti této vyhlášky.
 • KMS projednala výzvu Hradecké poklady – významné osobnosti z Hradce Králové.
 • KMS projednala závěry z porady náměstků z 10. 1. 2022.
 • KMS žádá o umístění antivandal odpadkového koše u laviček v parku Mistra Jana Husa.
 • KMS opětovně projednala žádost občana o prodloužení ulice U Dřevony až k domu č.p. 621/1 a s tím spojenou instalaci pouličního osvětlení, opravou povrchu vozovky a instalací řádných obrubníků. KMS doporučuje požadavek místního občana a navíc navrhuje prodloužení komunikace k potoku Melounka v rámci přípravy na napojení na plánovanou cyklostezku.

pdf Zápis KMS duben 2022 Populární

provedl 190 stažení

Stažení (pdf, 289 KB)

2022_4_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Bc. Petr Bocek sdělil informace o bezpečnostní situaci v katastru Plotiště nad Labem.

 •  KMS projednala Obecně závaznou vyhlášku statutárního města HK č. 3/2022, o nočním klidu.

 • Mgr. Lukáš Matějka byl pověřen k prověření grantového projektu Sázíme budoucnost s KB penzijní společnosti.

 • KMS schválila proplacení poplatku za prodloužení registrace domény plotiste.info ve výši 483,- Kč.

 • KMS projednala novou podobu webu komise Plotiště nad Labem, kterou připravuje člen KMS Petr Žoček.

 • KMS žádá o umístění dopravní značky „Průjezd zakázán“ na začátku jednosměrné ulice Bekova (úsek ulice ústící do ulice Mládeže).

 • Dne 28. 5. 2022 pořádá SDH a KMS Plotiště nad Labem Dětský den. KMS na tuto akci schválila uvolnit finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč.

 •  

  KMS Plotiště společně s obcí Světí požaduje podchod a sdruženou cyklopěší stezku v ulici Říčařova k zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů s napojením na systém cyklostezek v HK. KMS požaduje přidělení finančního krytí na vyhledávací studii. 

 • KMS Plotiště žádá o přidělení finančního krytí na vyhledávací studii pro vybudování pěší, in-line a cyklostezky podél Malého Labského Náhona.
 • Předseda KMS informoval o schůzce s hlavním architektem města Ing. arch. Brůnou, Ing. Šimonkem, Ing. Sedunkou a Ing. Rakovou. Na základě této schůzky vznikl návrh na úpravu parčíku před ZŠ Masarykova. KMS vybrala návrh úpravy dětského hřiště varianty A. KMS urguje zařazení investiční přípravy projektové dokumentace do rozpočtu 2022. KMS žádá o sdělení, zda bude částka zařazena do kapitoly číslo 14 rozpočtového výhledu investičního odboru. 

 

 

 

Přílohy:

návrh úpravy dětského hřiště varianty A.pdf

 

pdf Zápis KMS únor 2022 Populární

provedl 255 stažení

Stažení (pdf, 267 KB)

2022_2_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS žádá o prořez stromu/stromů okolo zastávky U Žídků na základě podnětu občanky (žádáme o oslovení ČEZ Distribuce, která by za to měla zodpovídat).
 • Mgr. Lukáš Matějka byl pověřen komisí o prověření možnosti zapojení se do databáze inciativy Sázíme budoucnost.

pdf Zápis KMS leden 2022 Populární

provedl 164 stažení

Stažení (pdf, 258 KB)

2022_1_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Strážník MPHK Bc. Petr Bocek sdělil KMS stav bezpečnostní situace v k. ú. Plotiště nad Labem za uplynulý rok 2021.
 • Člen komise Petr Žoček sdělil informace ke tvorbě nové webové stránky KMS Plotiště nad Labem.
 • KMS si vyslechla informace z jednání Komise Sever. KMS na své příští zasedání pozve zástupce Komise Sever.
 • KMS projednala žádost občana o prodloužení ulice U Dřevony až k domu č.p. 621/1 a s tím spojenou instalaci pouličního osvětlení, opravou povrchu vozovky a instalací řádných obrubníků. Komise pověřila člena KMS, aby situaci prověřil do únorového zasedání komise.
 • KMS na žádost občanky žádá o umístění odpadkového koše se sáčky na psí exkrementy v ulici Předměřická u zastávky MHD Karosárna.
 • KMS pověřila člena komise Pavla Bártu o organizaci gratulace jubilantům v roce 2022.
 • KMS žádá o uvedení povrchu protilehlého chodníku v ulici P. Jilemnického před domem č.p. 12/47 do původního stavu – vybetonované místo po budování vodovodní přípojky nahradit asfaltovým povrchem.