Adresáře 2023

Dokumenty

pdf Zápis KMS květen 2023

provedl 6 stažení

Stažení (pdf, 290 KB)

2023_5_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Komise byla seznámena s bezpečnostní situací v katastru Plotišť od strážníka MPHK Bc. Petra Bocka.
 • Komise projednala stížnost občanů na nepořádek kolem kontejnerů na separovaný odpad u točny MHD Říčařova. KMS navrhuje vybudování nového zpevněného místa se zídkou pro kontejnery na separovaný odpad s umístěním naproti zbrojnici SDH Plotiště v ulici Říčařova v takovém rozsahu, aby se daly na toto místo přesunout všechny stávající kontejnery nyní umístěné na točně busu číslo 10 (viz příloha navrh_unisteni_kontejneru_Ricarova).
 • Předseda KMS informoval o setkání vedení komisí místních samospráv s vedením města konaného 17. dubna.
 • Místopředseda a předseda KMS informovali o setkání s primátorkou města HK.
 • KMS schválila finanční příspěvek na pořádání Den přátel hasičů konaného 3. června od 14:00 ve výši 10.000,- Kč.
 • KMS projednala návrh na vybudování větší tělocvičny v ZŠ Masarykova. Komise vidí v následujícím období jako prioritní opravu oken školy a vybudování nových dílen pro žáky.

 

Přílohy:

navrh_umisteni_kontejneru_Ricarova

pdf Zápis KMS duben 2023

provedl 15 stažení

Stažení (pdf, 291 KB)

2023_4_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem_GDPR.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena s bezpečnostní situací v katastru Plotišť nad Labem strážníkem MPHK Bc. Bockem.
 • KMS si vyslechla informace k zájmu realitní firmy David Dvořáček s.r.o. o koupi městského pozemku (663/32 a 663/31 v katastrálním území Plotiště nad Labem) pro výstavbu bytových domů v ulici Zahrádkářská ve stávající půdorysové zástavbě. KMS hlasovala o doporučení prodeje městského pozemku realitní firmě za předpokladu, že současný nájemník pozemků bude souhlasit s ukončením stávající nájemní smlouvy – 4-pro, 0-proti, 0-zdržel se. Na základě hlasování byl návrh přijat.
 • KMS schválila proplacení poplatku za webovou doménu plotiste.info ve výši 483,- Kč.
 • KMS projednala plán výstavby spalovny v Opatovicích nad Labem. KMS nesouhlasí s výstavbou spalovny v areálu Opatovic nad Labem a připojuje se tak k názoru vedení města HK.
 • Ing. Pfaf vystoupil s požadavkem na umístění svislé dopravní značky B22(50) na maximální povolenou rychlost 50 km/h od křižovatky ulic Petra Jilemnického a Koutníkova směrem ke kruhovému objezdu u bývalého areálu ČKD z důvodu zklidnění dopravy na výjezdu pro zvýšení bezpečí zde bydlících osob především díky častému nedodržování této maximální rychlosti projíždějícími řidiči (3-pro, proti-1, zdržel se-0). Návrh na umístění dopravní značky byl přijat.
 • KMS projednala záměr České pošty na zrušení vybraných poboček na území HK včetně navazujícího vyjádření primátorky města. KMS žádá Českou poštu a město Hradec Králové o vyvinutí všech potřebných kroků k zachování služeb pobočky pošty v Plotištích nad Labem (pro-4, proti-0. zdržel se-0).
 • KMS jednomyslně navrhuje JUDr. Petra Wildta, Ph.D. na člena KMS Plotiště nad Labem.
 • KMS jednomyslně bere na vědomí vzdání se členství v komisi Petrem Žočkem, kterému děkuje za jeho dlouholetou práci.

pdf Zápis KMS březen 2023

provedl 28 stažení

Stažení (pdf, 286 KB)

2023_3_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem_GDPR.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena občany o plánované výstavbě nového bytového domu v ulici Předměřická na základě informací získaných od developera. KMS na základě jednání nedoporučuje v této lokalitě výstavbu objektu/objektů převyšujících výšku místní zástavby, jmenovitě na pozemku číslo 1265/1 v katastrálním územím Plotiště nad Labem [721930].
 • KMS byla seznámena s bezpečnostní situací v Plotištích nad Labem, kdy v současnosti se zejména řeší obtěžování mládeže u základní školy a v buse MHD, a odchyt volně pobíhajících psů.

 • KMS byla informována o schválení aktuálního složení členů KMS pro následující 4-leté období Radou města HK. KMS bere na vědomí usnesení Rady města o složení komisí města. KMS dále na svém zasedání schválila novým členem komise Ing. Zbyňka Sperata, Ph.D., kdy komise navrhuje Radě města jeho schválení.
 • KMS projednala žádost Katastrálního úřadu ohledně místního a pomístního názvosloví v katastru Plotiště nad Labem, zda je platné a užívané. KMS názvosloví prověřila a nemá k němu připomínek nebo návrhů na jeho změnu.
 • KMS projednala návrh města Výjimky z vyhlášky o nočním klidu pro rok 2023. KMS návrh bere na vědomí.
 • KMS potvrzuje své stávající priority (viz bod 22/4/11) pro období 2022-2026.
 • KMS projednala možnost uspořádat veřejnou schůzi vedení města HK s občany městské části Plotiště nad Labem a navrhuje vedení města HK termín říjen 2023.
 • KMS žádá o vyčistění chodníku před pomníkem obětem 1. světové války před ZŠ Masarykova.

pdf Zápis KMS únor 2023

provedl 25 stažení

Stažení (pdf, 282 KB)

2023_2_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Strážník Městské policie HK Bc. Bocek podal informace k bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem za měsíc leden.
 • Předseda komise informoval o proběhlém tradičním setkání vedení města se zástupci KMS dne 31. 1. 2023.
 • KMS bere na vědomí informaci TSHK o plánovaných opravách komunikací v Hradci Králové pro letošní rok.
 • KMS jednomyslně schválila změnu Jednacího řádu komise Plotiště nad Labem: v čl. XI. se na konci textu doplňuje věta „Ve vývěskách KMS lze vyvěsit zkrácený zápis o průběhu jejího jednání.“
 • Člen KMS L. Matějka byl pověřen přípravou zkrácených verzí zápisu KMS z jejího jednání pro jeho snadnější uveřejnění na nástěnce vždy do 7 kalendářních dní po uveřejnění standartního zápisu na webových stránkách komise.
 • KMS podporuje rozšíření účelu využití pozemku u hřbitova (bývalé zahradnictví) na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 2. 12. 2020 mezi městem a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Plotiště nad Labem. Hasičský sbor byl dosud oprávněn využívat pozemek pouze za účelem aktivit s dětmi a mládeží. Nyní hasičský sbor připravuje žádost o změnu účelu smlouvy tak, aby umožnila pořádat rovněž sportovní, kulturní a společenské akce pro členy sboru, občany Plotišť i další občany bez ohledu na věk.

pdf Zápis KMS leden 2023

provedl 34 stažení

Stažení (pdf, 278 KB)

2023_1_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Strážník Městské policie HK Bc. Bocek sdělil informace k bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem za celý uplynulý rok 2022.
 • KMS obdržela připomínky k umístění radarů úsekového měření v Koutníkově ulici od občanů bydlících v této ulici. KMS na základě podnětu spoluobčanů hlasovala o následujících požadavcích na:

  a) zrušení úsekového měření mezi hospodou Kalinka. a čerpací stanicí Benzina: pro - 1, proti – 3, zdržel se - 1. Návrh nebyl přijat.

  b) posouzení přemístění úsekového měření na severozápad Koutníkovy ulice: pro - 3, proti – 0,  zdržel se – 3. Návrh nebyl přijat.

  c) podání žádosti o vysvětlení umístnění úsekového měření ve stávající podobě, kdy na základě podnětu občanů se jeví logičtější měření od hospody Kalinka ke kruhovému objezdu silnic Koutníkova a Náchodská a zda tedy zvážit umístění úsekového měření v tomto úseku: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

  KMS na základě výsledku hlasování žádá vysvětlení umístnění úsekového měření ve stávající podobě a zvážení umístění úsekového měření od křižovatky ulic P. Jilemnického a Koutníkova ke kruhovému objezdu silnic Koutníkova a Náchodská.
 • Petr Wurm informoval o proběhlém Vánočním koncertu v kostele sv. Petra v Plotištích nad Labem. KMS děkuje za organizaci koncertu a občanům za hojnou účast.
 • KMS schválila termíny schůzi pro rok 2023 v těchto dnech: 5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 7. 9., 5. 10., 2. 11. a 7. 12. 2023.
 • Předseda KMS informoval o proběhlém setkání vybraných zástupců KMS s primátorkou města HK s tématem zlepšení postavení komisí. KMS vzala informaci na vědomí.
 • Předseda komise informoval, že dne 31. 1. 2023 proběhne tradiční setkání města se zástupci KMS.
 • KMS pověřuje paní Zdenu Sochovou gratulacemi jubilantům v roce 2023. KMS navíc v letošním roce uspořádá pilotní setkání s jubilanty ve vybraných termínech.
 • KMS bere na vědomí usnesení Zastupitelstva města ZM/2022/28.
 • KMS byla informována o plánu zaslepení ulice Kotrčova po dobu výstavby Severní tangenty. KMS žádá o nalezení řešení pro zachování průjezdu touto ulicí po dobu výstavby s ohledem na přístupnost do komerčního areálu v této ulici a vjezdu do ulice Petra Jilemnického z důvodu nemožnosti odbočení na křižovatce ulic Koutníkova a P. Jilemnického směrem doleva při příjezdu od kruhového objezdu silnic Koutníkova a Náchodská.
 • Na základě podnětu občanů KMS žádá o zajištění dostatečné časové návaznosti linek MHD na železniční a autobusovou dopravu v ranních a odpoledních hodinách v pracovních dnech, a především o víkendu, zejména na spoje směrem Praha (ideálně 15 minut před jejich odjezdem).
 • KMS žádá o zajištění dohledu nad řádným úklidem okolo kontejnerů na sklo instalovaných u křižovatky ulic Mládeže a Bezejmenná.
 • KMS doplňuje usnesení ze 7. prosince 2021 o zániku členství Mgr. Michaely Krušinové z důvodu vzdání se členství a žádá Radu města o její vyřazení ze seznamu členů komise. (Hlasování komise: pro - 5, proti - 0 a zdržel se - 1.