Adresáře 2023

Dokumenty

pdf Zápis prosinec 2023

provedl 44 stažení

Stažení (pdf, 282 KB)

2023_10_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS se seznámila s vyhotovením zápisu z veřejné schůze vedení města HK s obyvateli městské části Plotiště nad Labem zaslaného vedením města HK.
 • KMS obdržela informaci o vybudování podchodu pro pěší a cyklisty v místě připravovaného nadjezdu Koutníkova přes severní část ž.st. HK hl.n. Komentář OHA: OHA společně s investorem nového nadjezdu ŘSD vnímají potřebu podchodu na západní straně nadjezdu, takže v rámci tohoto projektu je navržen nový podchod pro pěší a cyklisty (šířky 3m), který na západním předpolí mostu propojí obě strany Koutníkovy ulice a tím bude mimo jiné zajištěno i propojení již existujících zastávek MHD „Nadjezd“. V příloze („plán OHA – nadjezd Koutníkova“) je uvedena koordinační situace z aktuální přípravy DÚR.
 • KMS byla informována, že dne 17. 1. 2024 proběhne setkání zástupců komisí místních samospráv s vedením města HK.
 • KMS děkuje ZŠ Masarykova za organizaci zpěvu při slavnostním rozsvícení vánočního stromu u budovy školy.
 • KMS projednala nabídku MMHK komisím místních samospráv na pořízení sekačky/traktůrku na sečení travnatých ploch. KMS tímto žádá o pořízení jednoho traktůrku s radlicí a vozíkem (pro-7, proti-0, zdržel se-0).
 • KMS byla informována primátorkou města o výsledku setkání vedení města HK s vedením Královéhradeckého kraje nad záměrem rekonstrukce ulice Petra Jilemnického a vybudování chodníku od ulice Říčařova do Předměřic. Paní primátorka informovala, o nutnosti opravy této krajské silnice pro souběžné či navazující vybudování chodníku, které je již v kompetenci města a současně i prioritou KMS. Tuto záležitost paní primátorka v minulém týdnu osobně projednala přímo s panem hejtmanem, který slíbil, že svým kolegům dá pokyn k akceleraci projektové přípravy rekonstrukce silnice. Jakmile budou aktuální informace, KMS budou poskytnuty. KMS děkuje za poskytnutou informaci a podporu v rekonstrukci silnice a vybudování chodníku.
 • KMS byla obeznámena s výstavbou bytového domu Nad Potokem, která získala stavební povolení.
 • Místopředseda KMS Ing. Petr Wurm, MBA na konci prosincového zasedání komise oznámil rezignaci na své členství v KMS.
 • KMS schválila proplacení následujících nákupů: zakoupení kancelářských potřeb (papír, toner do tiskárny) ve výši 1216,- Kč, květinové gratulace ve výši 130,- Kč, dárkových košů ve výši 1923,- Kč, občerstvení na vánočním zasedání ve výši 5185,- Kč a příspěvek na vánoční koncert v kostele sv. Petra konaného 16. 12. ve výši 914,- Kč.

 

přílohy:

plán OHA – nadjezd Koutníkova

pdf Zápis listopad 2023

provedl 54 stažení

Stažení (pdf, 300 KB)

2023_9_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS projednala požadavek občanů na zvýšení bezpečnosti u autobusové zastávky MHD U Doležalů zahrnující vybudování chodníku, přechodu pro chodce a vytvořením obytné zóny U Doležalů. Na základě požadavku občanů, KMS žádá o: a) vybudování nástupiště a autobusového zálivu zastávky MHD U Doležalů, b) posouzení umístění přechodu pro chodce příp. umístění výstražné dopravní značky A12a, a c) posouzení přeměny obslužné komunikace od zastávky MHD dolů k Labskému náhonu na obytnou zónu. Hosté zajistí a doloží KMS podpisy vlastníků nemovitostí, že souhlasí s obytnou zónou (minimum je souhlas 90 % obyvatel dotčené komunikace). Požadavek na chodník v ulici Petra Jilemnického byl diskutován s odkazem na proběhlé jednání vedení města s občany, kde byla ze strany města sdělena současná situace k této krajské silnici. Přílohou fotografie okolí zastávky MHD U Doležalů.
 • KMS projednala informaci KMS Sever o hluku z vrtulníkové dopravy nad katastrem Plotišť nad Labem, která se na kontrolu případných častých přeletů zaměří zejména v jarních a letních měsících. KMS vyzvala MMHK, aby provozovatele letiště průběžně kontroloval.
 • KMS pověřila Dr. Z. Sperata zorganizováním schůzky k vybudování chodníku v ulici Petra Jilemnického od křižovatky s ulicí Říčařova směrem do Předměřic nad Labem v návaznosti na setkání s veřejností a nabídky vedení města na zorganizování jednání za účasti Královéhradeckého kraje.
 • KMS schválila TOP priority k dalšímu předání na Magistrát města pro jejich rychlejší realizaci. Lukáš Matějka navrhne jejich zařazení do prioritní tabulky města.
 • KMS prostřednictvím aplikace Munipolis zadala podnět na opravu chodníku v ulici Petra Jilemnického pod číslem podnětu 1517.
 • KMS souhlasí s prodejem pozemku č.1550/1 k .ú. Plotiště nad Labem panu Jankajovi (pro 6, zdržel se 0, proti 0).
 • KMS informuje, že se snažila dohledat informaci o požadavku na odstranění dopravní značky Zákaz vjezdu původně umístěné v koncové části ulice U Dřevony. Tento požadavek nicméně nikde nedohledala.
 • KMS žádá DPMHK o umístění nástěnky na zastávce MHD Plotiště kostel a U Žídků. Nástěnka bude otevřená (hliníkový rám, magnetická plocha) a bude určena k oznamování veřejných akcí.
 • KMS informuje, že na jaře roku 2024 uspořádá setkání jubilantů s komisí v prostorách SDH Plotiště nad Labem.
 • KMS společně s členy Vokální harmonie zve na Vánoční koncert konaný dne 16. prosince od 18:30 v kostele sv. Petra v Plotištích za finanční podpory komise.

 

Přílohy:

fotografie_zastavky_MHD_U_Dolezalu

pdf Zápis září 2023

provedl 56 stažení

Stažení (pdf, 463 KB)

2023_7_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS konstatuje, že i přes umístění dalšího zákazu vjezdu pro kamionovou dopravu do ulice Petra Jilemnického ze státní silnice 33 přes ulici Kotrčova z důvodu uzávěry rekonstruované okružní křižovatky u ČKD a i přes KMS iniciované posílení policejního dohledu stále dochází k porušování tohoto zákazu.
 • KMS jmenovala nového správce webu KMS plotiste.info, Ing. Petra Wurma, MBA.
 • KMS byla informována, že dne 11. 9. proběhne setkání komisí místních samospráv s vedením města.
 • KMS projednala podnět občana na revitalizaci zelené plochy na pozemku parc. č. 664/57 v k.ú. Plotiště nad Labem v ulici Drtinova pro relaxační účely místních občanů. Na základě podnětu KMS požaduje revizi zde vysazených dřevin a výsadbu nových, vysázení keřů či umístění trvalkových záhonů, vybourání původního stání pro kontejnery na odpad, instalaci dvou laviček a odpadkového koše.
 • KMS hlasovala o doporučení k získání následujících pozemků (v katastru Plotiště nad Labem) ve vlastnictví státu do majetku města Hradce Králové: 120/64 (pro – 5, proti – 0 a zdržel se – 0, z důvodu možné podjatosti se hlasování neúčastnil Zdeněk Cvejn), 735/8 (pro – 5, proti – 0 a zdržel se – 0, z důvodu možné podjatosti se hlasování neúčastnil Zdeněk Cvejn), 735/18 (pro – 6, proti – 0 a zdržel se – 0) a 1507/16 (pro – 6, proti – 0 a zdržel se – 0).
 • KMS schválila témata na plánovanou schůzi vedení města HK s občany Plotišť nad Labem. Možnými tématy pro jednání jsou veškeré body současného zápisu s důrazem na prioritní požadavky KMS a opravy komunikací/chodníků na území Plotišť.
 • Předseda sdělil informace o pracovním setkání komisí místních samospráv s vedením města HK proběhlého dne 12. 6. 2023.
 • KMS projednala stížnost občanů na hluk z koncertu Rock for People. KMS situaci projedná s KMS Sever.
 • KMS schvaluje proplacení paragonů za květinové gratulace jubilantům ve výši 150,- Kč.
 • KMS žádá Magistrát města o prověření propustnosti a kompatibility Severní tangenty s možností nových/plánovaných cyklostezek.
 • KMS dne 7. 11. uspořádá setkání komise s letošními pozvanými jubilanty od 17:00 v budově SDH Plotiště nad Labem.

pdf Zápis KMS říjen 2023

provedl 49 stažení

Stažení (pdf, 287 KB)

2023_8_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Bc. Petr Bocek provedl sdělení o bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem. Především se řešila situace ohledně objízdné trasy přes ul. Petra Jilemnického z důvodu rekonstrukce okružní křižovatky u ČKD v letních měsících. MP posílí monitoring v parku Mistra Jana Husa pro zvýšení bezpečnosti v tomto místě. KMS navíc žádá Hradecké služby o umístění odpadkového koše u zde umístněné lavičky, jelikož zde dochází k pohazování odpadků.
 • KMS projednala záměr Hradeckých služeb ke zrušení místa pro separovaný odpad na křižovatce ulic Na Důchodě a U Náhona. KMS tento záměr odmítá z důvodu četného využívání tohoto místa pro sběr odpadu. KMS již své nesouhlasné stanovisko zaslala na MMHK.
 • SDH Plotiště nad Labem informovala o sběru železa konaného 14. 10. 2023.
 • KMS upozorňuje na to, že byly odstraněny dodatkové tabule pro auta nad 3.5 t u zákazů odbočení do ulice Říčařova ze státní silnice 33. KMS žádá o zpětné umístění těchto dodatkových tabulí.

pdf Zápis KMS červen 2023

provedl 72 stažení

Stažení (pdf, 288 KB)

2023_6_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Na základě žádosti občana pana Brzka KMS požaduje v boční ulici Petra Jilemnického vedle budovy České pošty prověření spádu boční ulice a možného poškození kanalizační vpusti v této ulici z hlediska soustavného poškozování budovy č. p. 419 stékající srážkovou vodou z hlavní ulice do dotčeného objektu (viz pasportizace oprav pro TSHK slide č. 7).
 • KMS žádá MMHK o prověření možných komunikačních kanálů pro informování o odstávkách elektřiny v katastru města HK pro občany, kteří nemají možnost se dostat k digitálnímu oznámení vzhledem k současné absenci výlepu s touto informací.
 • KMS žádá o umístění poštovní schránky na budově, kde zatím sídlí rušená pobočka České pošty Plotiště nad Labem, a dále zvážení zajištění podpory Pošta Partner.
 • KMS byla informována o proběhlé akci Den přátel hasičů (Dětského dne) konaného 3. 6. 2023. KMS schválila jako svou finanční spoluúčast proplacení paragonů ve výši 10.303,- Kč.
 • KMS schválila proplacení paragonu za květinovou gratulaci jubilantovi ve výši 60,- Kč.
 • KMS žádá o opravu uvolněného poklopu kanálu (dešťovka) u zálivu zastávky MHD Plotiště kostel směr Lochenice.
 • KMS byla seznámena s informací o akci Den mobility.
 • KMS byla informována, že dne 12. 6. se bude konat pracovní setkání zástupců KMS s vedením MMHK.
 • KMS byla seznámena s Obecně závaznou vyhláškou o volném pobíhání psů v HK. KMS hlasovala o vypuštění působnosti vyhlášky v katastru Plotišť (pro-3, proti-2, zdržel se-1), návrh nebyl přijat. Dále KMS hlasovala o vypuštění dětského hřiště u pomníku obětem 2. sv. války naproti ZŠ Masarykova z působnosti vyhlášky (pro-5, proti-1), návrh byl přijat. KMS také hlasovala o zrušení zóny okolo ZŠ Masarykova pro povinnost vodění psů s košíkem a na vodítku (pro-2, proti-1, zdržel se-3), návrh nebyl přijat. Na základě výsledku hlasování, KMS žádá o vypuštění zóny dětského hřiště u ZŠ Masarykova z působnosti vyhlášky.
 • KMS byla seznámena s pasportizací oprav komunikací a chodníků provedenou členem KMS Michalem Podluckým, kterou tímto postupuje TSHK k řešení.
 • KMS schválila (pro-5, proti-1, zdržel se-0) navýšení počtu otevřených nástěnek na zastávce MHD Plotiště kostel a U Žídků. KMS pověřuje Lukáše Matějku zjištěním jejich ceny pro případné zakoupení.

 

 Pasportizace_oprav_komunikaci_a_chodniku_Plotiste_nL_2023.pdf

pdf Zápis KMS květen 2023

provedl 82 stažení

Stažení (pdf, 290 KB)

2023_5_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Komise byla seznámena s bezpečnostní situací v katastru Plotišť od strážníka MPHK Bc. Petra Bocka.
 • Komise projednala stížnost občanů na nepořádek kolem kontejnerů na separovaný odpad u točny MHD Říčařova. KMS navrhuje vybudování nového zpevněného místa se zídkou pro kontejnery na separovaný odpad s umístěním naproti zbrojnici SDH Plotiště v ulici Říčařova v takovém rozsahu, aby se daly na toto místo přesunout všechny stávající kontejnery nyní umístěné na točně busu číslo 10 (viz příloha navrh_unisteni_kontejneru_Ricarova).
 • Předseda KMS informoval o setkání vedení komisí místních samospráv s vedením města konaného 17. dubna.
 • Místopředseda a předseda KMS informovali o setkání s primátorkou města HK.
 • KMS schválila finanční příspěvek na pořádání Den přátel hasičů konaného 3. června od 14:00 ve výši 10.000,- Kč.
 • KMS projednala návrh na vybudování větší tělocvičny v ZŠ Masarykova. Komise vidí v následujícím období jako prioritní opravu oken školy a vybudování nových dílen pro žáky.

 

Přílohy:

navrh_umisteni_kontejneru_Ricarova

pdf Zápis KMS duben 2023

provedl 86 stažení

Stažení (pdf, 291 KB)

2023_4_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem_GDPR.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena s bezpečnostní situací v katastru Plotišť nad Labem strážníkem MPHK Bc. Bockem.
 • KMS si vyslechla informace k zájmu realitní firmy David Dvořáček s.r.o. o koupi městského pozemku (663/32 a 663/31 v katastrálním území Plotiště nad Labem) pro výstavbu bytových domů v ulici Zahrádkářská ve stávající půdorysové zástavbě. KMS hlasovala o doporučení prodeje městského pozemku realitní firmě za předpokladu, že současný nájemník pozemků bude souhlasit s ukončením stávající nájemní smlouvy – 4-pro, 0-proti, 0-zdržel se. Na základě hlasování byl návrh přijat.
 • KMS schválila proplacení poplatku za webovou doménu plotiste.info ve výši 483,- Kč.
 • KMS projednala plán výstavby spalovny v Opatovicích nad Labem. KMS nesouhlasí s výstavbou spalovny v areálu Opatovic nad Labem a připojuje se tak k názoru vedení města HK.
 • Ing. Pfaf vystoupil s požadavkem na umístění svislé dopravní značky B22(50) na maximální povolenou rychlost 50 km/h od křižovatky ulic Petra Jilemnického a Koutníkova směrem ke kruhovému objezdu u bývalého areálu ČKD z důvodu zklidnění dopravy na výjezdu pro zvýšení bezpečí zde bydlících osob především díky častému nedodržování této maximální rychlosti projíždějícími řidiči (3-pro, proti-1, zdržel se-0). Návrh na umístění dopravní značky byl přijat.
 • KMS projednala záměr České pošty na zrušení vybraných poboček na území HK včetně navazujícího vyjádření primátorky města. KMS žádá Českou poštu a město Hradec Králové o vyvinutí všech potřebných kroků k zachování služeb pobočky pošty v Plotištích nad Labem (pro-4, proti-0. zdržel se-0).
 • KMS jednomyslně navrhuje JUDr. Petra Wildta, Ph.D. na člena KMS Plotiště nad Labem.
 • KMS jednomyslně bere na vědomí vzdání se členství v komisi Petrem Žočkem, kterému děkuje za jeho dlouholetou práci.

pdf Zápis KMS březen 2023

provedl 91 stažení

Stažení (pdf, 286 KB)

2023_3_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem_GDPR.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena občany o plánované výstavbě nového bytového domu v ulici Předměřická na základě informací získaných od developera. KMS na základě jednání nedoporučuje v této lokalitě výstavbu objektu/objektů převyšujících výšku místní zástavby, jmenovitě na pozemku číslo 1265/1 v katastrálním územím Plotiště nad Labem [721930].
 • KMS byla seznámena s bezpečnostní situací v Plotištích nad Labem, kdy v současnosti se zejména řeší obtěžování mládeže u základní školy a v buse MHD, a odchyt volně pobíhajících psů.

 • KMS byla informována o schválení aktuálního složení členů KMS pro následující 4-leté období Radou města HK. KMS bere na vědomí usnesení Rady města o složení komisí města. KMS dále na svém zasedání schválila novým členem komise Ing. Zbyňka Sperata, Ph.D., kdy komise navrhuje Radě města jeho schválení.
 • KMS projednala žádost Katastrálního úřadu ohledně místního a pomístního názvosloví v katastru Plotiště nad Labem, zda je platné a užívané. KMS názvosloví prověřila a nemá k němu připomínek nebo návrhů na jeho změnu.
 • KMS projednala návrh města Výjimky z vyhlášky o nočním klidu pro rok 2023. KMS návrh bere na vědomí.
 • KMS potvrzuje své stávající priority (viz bod 22/4/11) pro období 2022-2026.
 • KMS projednala možnost uspořádat veřejnou schůzi vedení města HK s občany městské části Plotiště nad Labem a navrhuje vedení města HK termín říjen 2023.
 • KMS žádá o vyčistění chodníku před pomníkem obětem 1. světové války před ZŠ Masarykova.

pdf Zápis KMS únor 2023

provedl 85 stažení

Stažení (pdf, 282 KB)

2023_2_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Strážník Městské policie HK Bc. Bocek podal informace k bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem za měsíc leden.
 • Předseda komise informoval o proběhlém tradičním setkání vedení města se zástupci KMS dne 31. 1. 2023.
 • KMS bere na vědomí informaci TSHK o plánovaných opravách komunikací v Hradci Králové pro letošní rok.
 • KMS jednomyslně schválila změnu Jednacího řádu komise Plotiště nad Labem: v čl. XI. se na konci textu doplňuje věta „Ve vývěskách KMS lze vyvěsit zkrácený zápis o průběhu jejího jednání.“
 • Člen KMS L. Matějka byl pověřen přípravou zkrácených verzí zápisu KMS z jejího jednání pro jeho snadnější uveřejnění na nástěnce vždy do 7 kalendářních dní po uveřejnění standartního zápisu na webových stránkách komise.
 • KMS podporuje rozšíření účelu využití pozemku u hřbitova (bývalé zahradnictví) na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 2. 12. 2020 mezi městem a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Plotiště nad Labem. Hasičský sbor byl dosud oprávněn využívat pozemek pouze za účelem aktivit s dětmi a mládeží. Nyní hasičský sbor připravuje žádost o změnu účelu smlouvy tak, aby umožnila pořádat rovněž sportovní, kulturní a společenské akce pro členy sboru, občany Plotišť i další občany bez ohledu na věk.

pdf Zápis KMS leden 2023 Populární

provedl 101 stažení

Stažení (pdf, 278 KB)

2023_1_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Strážník Městské policie HK Bc. Bocek sdělil informace k bezpečnostní situaci v katastru Plotišť nad Labem za celý uplynulý rok 2022.
 • KMS obdržela připomínky k umístění radarů úsekového měření v Koutníkově ulici od občanů bydlících v této ulici. KMS na základě podnětu spoluobčanů hlasovala o následujících požadavcích na:

  a) zrušení úsekového měření mezi hospodou Kalinka. a čerpací stanicí Benzina: pro - 1, proti – 3, zdržel se - 1. Návrh nebyl přijat.

  b) posouzení přemístění úsekového měření na severozápad Koutníkovy ulice: pro - 3, proti – 0,  zdržel se – 3. Návrh nebyl přijat.

  c) podání žádosti o vysvětlení umístnění úsekového měření ve stávající podobě, kdy na základě podnětu občanů se jeví logičtější měření od hospody Kalinka ke kruhovému objezdu silnic Koutníkova a Náchodská a zda tedy zvážit umístění úsekového měření v tomto úseku: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

  KMS na základě výsledku hlasování žádá vysvětlení umístnění úsekového měření ve stávající podobě a zvážení umístění úsekového měření od křižovatky ulic P. Jilemnického a Koutníkova ke kruhovému objezdu silnic Koutníkova a Náchodská.
 • Petr Wurm informoval o proběhlém Vánočním koncertu v kostele sv. Petra v Plotištích nad Labem. KMS děkuje za organizaci koncertu a občanům za hojnou účast.
 • KMS schválila termíny schůzi pro rok 2023 v těchto dnech: 5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 7. 9., 5. 10., 2. 11. a 7. 12. 2023.
 • Předseda KMS informoval o proběhlém setkání vybraných zástupců KMS s primátorkou města HK s tématem zlepšení postavení komisí. KMS vzala informaci na vědomí.
 • Předseda komise informoval, že dne 31. 1. 2023 proběhne tradiční setkání města se zástupci KMS.
 • KMS pověřuje paní Zdenu Sochovou gratulacemi jubilantům v roce 2023. KMS navíc v letošním roce uspořádá pilotní setkání s jubilanty ve vybraných termínech.
 • KMS bere na vědomí usnesení Zastupitelstva města ZM/2022/28.
 • KMS byla informována o plánu zaslepení ulice Kotrčova po dobu výstavby Severní tangenty. KMS žádá o nalezení řešení pro zachování průjezdu touto ulicí po dobu výstavby s ohledem na přístupnost do komerčního areálu v této ulici a vjezdu do ulice Petra Jilemnického z důvodu nemožnosti odbočení na křižovatce ulic Koutníkova a P. Jilemnického směrem doleva při příjezdu od kruhového objezdu silnic Koutníkova a Náchodská.
 • Na základě podnětu občanů KMS žádá o zajištění dostatečné časové návaznosti linek MHD na železniční a autobusovou dopravu v ranních a odpoledních hodinách v pracovních dnech, a především o víkendu, zejména na spoje směrem Praha (ideálně 15 minut před jejich odjezdem).
 • KMS žádá o zajištění dohledu nad řádným úklidem okolo kontejnerů na sklo instalovaných u křižovatky ulic Mládeže a Bezejmenná.
 • KMS doplňuje usnesení ze 7. prosince 2021 o zániku členství Mgr. Michaely Krušinové z důvodu vzdání se členství a žádá Radu města o její vyřazení ze seznamu členů komise. (Hlasování komise: pro - 5, proti - 0 a zdržel se - 1.