Adresáře 2024

Dokumenty

pdf Zápis KMS květen 2024

provedl 19 stažení

Stažení (pdf, 300 KB)

2024_5_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS jednala se zástupci spolku Zdravé Plotiště k tématu výstavby nulté varianty Severní tangenty a projednala informace ze zasedání Zastupitelstva města HK z 30. dubna, na kterém vystoupili zástupci KMS a Spolku. Ohledně dalšího postupu v této záležitosti se komise rozhodne po obdržení odpovědi na své a Spolkem položené dotazy během zasedání Zastupitelstva města HK. Vedle toho byl občanem představen plán ŘSD na výstavbu nadjezdu nad kruhovým objezdem u ČKD pro zvýšení jeho tranzitní kapacity. KMS vzala informace na vědomí.
 • KMS vzala na vědomí oznámení ČEZ Distribuce na odstávku elektrické sítě plánovanou na 15. 5. 2024. Dále vzala na vědomí plánované setkání LSHK a DSA na 13. června, setkání s vedením S-drive konané 6. května, setkání ohledně řešení dopravní situace z důvodu konání koncertu Ed Sheerena a uzavírku v ulici Říčařova z důvodu výstavby vodovodu plánované do konce srpna tohoto roku.
 • KMS souhlasí s prodejem městského pozemku pp.č. 772/13, k.ú. Plotiště nad Labem majiteli sousední nemovitosti Eduardovi Zagovi.
 • KMS souhlasí s o bezúplatným převodem pozemku pp.č. 1507/16, k.ú. Plotiště nad Labem, o výměře 7 m2 (druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace). Bezúplatný převod je navrhován vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, na kterém se nachází veřejně přístupná účelová komunikace/stezka.
 • KMS vzala na vědomí informace k aplikaci Munipolis. Návod k používání aplikace z hlediska podnětů, které se do ní mají či nemají vkládat, je uveden na webu plotiste.info.
 • KMS schválila finanční příspěvky na konání akce Dětský den alias den přátel hasičů spolupořádaný s SDH Plotišta nad Labem ve dne 1. června (10.000,- Kč) a akci Sraz historických vozidel 2024 konaného ve dne 27. července (3.000,- Kč). KMS společně s SDH Plotiště nad Labem zve občany na výše uvedené akce. Na akci Dětský den bude možnost se setkat s členy komise k případným podnětům ze strany občanů Plotišť.

pdf Zápis KMS z dubna 2024

provedl 39 stažení

Stažení (pdf, 295 KB)

2024_4_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Proběhlo zhodnocení veřejné schůze KMS s vedením města konané dne 20. 3. za velké účasti občanů k záležitosti výstavby Nulté varianty Severní tangenty. ZÚR bude k dispozici na MMHK k nahlédnutí u Dr. Adama Záruby, náměstka primátorky. Za KMS byl k nahlédnutí do dokumentu pověřen Ing. Sperat.
 • KMS odsouhlasila založení emailu KMS, ze kterého se budou posílat informace zaregistrovaným občanům.
 • KMS projednala stanoviska spolku Zdravé Plotiště (viz příloha Stanovisko_Zdrave_Plotiste), na základě kterých,

                     a) vzala tato stanoviska na vědomí (pro-4, zdržel-1, proti-0).

  b) žádá Radu města a OHA o urychlenou přípravu severní varianty (směrem přes oblast Lágru okolo severní části areálu ČKD) Severní tangenty s napojením do D11 ve stávajícím MÚK D11 Plotiště nad Labem v zájmu snížení negativních vlivů na obyvatele Plotišť (pro-4, zdržel-1, ne-0).

  c) považuje za nevhodné plánované umístění parkovací plochy Z79-13 a případné výrobní plochy Z79-33 v jižní části I/33 a navrhuje Radě města a OHA její vypuštění z návrhu územního plánu (pro-5, zdržel-0, ne-0).

 • KMS žádá Muzeum východních Čech v Hradci Králové v souvislosti s návrhem nového územního plánu o informaci o lokaci pravěkého rondelu v místě Z79-33 a Z79-13 dle návrhu nového územního plánu.
 • KMS se seznámila s harmonogramem a řešením dopravní situace související s opravou viaduktu Koutníkova (viz info na www.plotiste.info). KMS žádá MMHK o pozvání na jednotlivá jednání k postupům přípravy výstavby viaduktu ulice Koutníkova.
 • KMS schválila proplacení poplatku za hosting webu plotiste.info ve výši 483,- Kč.
 • KMS souhlasí s prodejem části pozemku 772/13 v k. ú. Plotiště nad Labem žadateli panu Eduardovi Zagovi.
 • KMS prosí o včasném informování o všech změnách dopravní úpravy (stálých i dočasných) a doporučuje, aby s ní byly konzultovány. Výzva je reakcí na náhlé uzavření železničního přejezdu v ulici Předměřická, o kterém nebyla KMS a ani občané informování.
 • Na základě doposud zmapovaných námětů na opravu komunikací a chodníků v katastru Plotišť nad Labem byly členem KMS Michalem Podluckým vyřešeny nebo přijaty k řešení následující podněty přes aplikaci Munipolis:
  Oprava obrubníku příjezdové cesty ke kostelu sv. Petra - opraveno; oprava propadu vozovky u kanálu v ulici Hronkova (část u křižovatky s ulicí P. Jilemnického) - předáno na vlastníka KHP a.s.; oprava chodníku na rohu ulic U Dřevony a P. Jilemnického - přijato k řešení; oprava povrchu nezpevněné účelové komunikace slepé ulice Koutníkova - bude opraveno v případě silnějšího poškození; oprava chodníku od žel. přejezdu směrem k ZŠ Masarykova - zařazeno do dlouhodobých plánu prací; oprava poškozeného chodníku u bývalé pošty Pl. n.L. - zařazeno do plánu oprav na letošní rok; poškození chodníku v ulici U Náhona směrem k myčce ČD - technický stav odpovídá stáří a nevykazují poškození bránící v jeho užívání; oprava propadů v ulici Hronkova - byly opraveny TSHK; oprava výtluků ve slepé části ulice P. Jilemnického od bývalé pošty směrem k polím - bylo opraveno. KMS děkuje TSHK za prověření podnětů, realizaci oprav nebo jejich zařazení do plánu oprav.

 

Nove_stani_separovaneho_odpadu.pdf

Stanovisko_Zdrave_Plotiste.pdf

pdf Zápis KMS z března 2024

provedl 47 stažení

Stažení (pdf, 300 KB)

2024_3_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Předseda KMS sdělil informaci o žádosti ŘSD na prodej pozemků, které budou dotčeny v rámci stavby „I/11 MÚK D11 Plotiště – okružní křižovatka Plotiště“. V rámci uvedené akce dojde ke zkapacitnění stávající silnice I/11 (dříve I/35) z dvoupruhové na čtyřpruhovou komunikaci. Pozemky, o jejichž prodej ŘSD požádalo, budou dotčeny v celém rozsahu stavebními objekty SO101 – zkapacitnění silnice I/11, SO321 – přeložka melioračního koryta a SO861 – oplocení silnice. Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. ŘSD také požádalo o uzavření nájemní smlouvy na pozemky pp.č. 431/1 a pp.č. 1505/1, v k.ú. Plotiště nad Labem. Pozemky budou rovněž dotčeny výše uvedenou stavbou, v obou případech se bude jednat o dočasné zábory pozemků do 1 roku (po dobu realizace stavby), pozemky bezprostředně sousedí s plochou budoucí stavby. KMS vzala informaci na vědomí.
 • KMS Plotiště na základě sdělení občanů a vyjádření jejich obav o zachování kvality života v Plotištích nad Labem a ochrany zdraví zdejších obyvatel žádá vedení města, aby do doby, než budou s KMS a občany projednány veškeré podklady pro záměr přeložky komunikace I/33 u ČKD a záměr v návrhu nového územního plánu na pozemcích k této komunikaci přiléhajících, vyzvalo ŘSD k pozastavení veškerých prací souvisejících s tímto záměrem. Dále žádá, aby setkání s obyvateli Plotišť proběhlo co nejdříve, a to formou veřejné schůze přímo v Plotištích tak, aby se jej mohli zúčastnit zdejší občané v co největším počtu.
 • Předseda KMS sdělil rozhodnutí Královéhradeckého kraje o změně integrovaného povolení pro Zařízení na výrobu brzdových automobilových kotoučů HK - Plotiště nad Labem. KMS vzala informaci na vědomí.
 • KMS vzala na vědomí Obecně závaznou vyhlášku města o nočním klidu pro rok 2024.

pdf Zápis KMS z února 2024

provedl 51 stažení

Stažení (pdf, 300 KB)

2024_2_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • Strážník MPHK Bc. Petr Bocek spravil komisi o bezpečnostní situaci v katastru Plotiště nad Labem - souhrn přestupků a oznámení na linku 156 za rok 2023.
 • Zastupitel města HK Mgr. Jan Zeman a přítomní občané Plotišť nad Labem seznámili KMS se záměrem ŘSD vybudovat přeložku komunikace I33 u ČKD směr Jaroměř. KMS na základě poskytnutých informací žádá Odbor hlavního architekta města a Odbor dopravy MMHK o prezentaci k záměru ŘSD vybudovat liniovou stavbu „Plotiště nad Labem - odstranění úrovňového přejezdu“, a dále k vybudování Severní tangenty a umístění nové dopravní/výrobní plochy u ČKD do územního plánu u plánovaného kruhového objezdu v ulici Kotrčova na příštím zasedání KMS konaného dne 7. března.
 • Předseda KMS informoval o setkání vedení města s předsedy komisí, které proběhlo 24. ledna.
 • KMS projednala možnost vyslat zástupce do Komitétu Central Park. KMS žádného zástupce nedelegovala.
 • Dle zjištění KMS je Královéhradecký kraj schopen realizovat vybudování chodníku od křižovatek ulic Říčařova a P. Jilemnického do Předměřic před rokem 2030. Kraj čeká na jednání s vedením města. KMS žádá odbor primátorky města o iniciaci jednání s vedením kraje.

pdf Zápis KMS leden 2024

provedl 51 stažení

Stažení (pdf, 299 KB)

2024_1_Zapis_KMS_Plotiste_nad_Labem.pdf

Nově projednané body:

 • KMS byla seznámena s bezpečnostní situací v katastru Plotišť nad Labem od strážníka MPHK Bc. Petra Bocka. KMS byla upozorněna na zvýšený výskyt krádeží z neuzamčených aut ve Svobodných Dvorech.
 • Ing. Petr Wurm předal klíče od vstupu do budovy SDH Plotiště nad Labem a nástěnky komise. Předseda jménem komise poděkoval Ing. Wurmovi za jeho dosavadní práci na pozici místopředsedy komise.
 • KMS jednomyslně (pro-4, zdržel se-0, proti-0) doporučila Radě města ke jmenování novým místopředsedou komise Mgr. Pavla Bártu.
 • KMS schválila termíny zasedání komise v roce 2024 (viz příloha: Termíny_2024).
 • KMS děkuje za spoluorganizaci vánočního koncertu, který se uskutečnil 16. 12. Především děkuje pěveckému sboru za jejich vystoupení.
 • Předseda informoval o setkání vedení města s předsedy komisí, které se uskuteční dne 24. 1. 2024.
 • KMS pověřuje paní Sochovou obstaráním gratulací pro jubilanty v letošním roce.
 • KMS schválila novou verzi informací o členech komise pro veřejnost, která přijde umístit na nástěnky.
 • KMS se dotazuje na harmonogram a řešení dopravní situace v souvislosti s opravou viaduktu v ulici Koutníkova.
 • KMS řešila dotaz paní Grňové ohledně zrušení zákazu odbočení do Říčařovy ulice z krajské silnice I/33, se kterým nesouhlasí. KMS se bude dotazovat pana Ing. Voříška, se kterým má plánovanou informativní schůzku Dr. Sperat.
 • KMS pověřuje Michala Podluckého pasportizací oprav místních komunikací a chodníků s termínem realizace do konce března 2024.
 • KMS schválila rozpočet na rok 2024 (viz příloha: Rozpočet_2024).
 • KMS reaguje na email od primátorky města z data 28. 11. 2023, kdy se na základě proběhlého společného jednání vedení města HK s vedením Královéhradeckého kraje dotazuje na konkrétní harmonogram výstavby chodníku v ulici P. Jilemnického.
 • KMS schválila proplacení paragonu za dárkový koš ve výši 833,- Kč.
 • KMS žádá Správu hřbitovů HK o opravu pomníku hrobu padlých vojáků 2. světové války na hřbitově v Plotištích nad Labem.
 • KMS v rámci vytvoření karty priorit komise zpracovaný pro Magistrát města HK schválila jako prioritní požadavek číslo 1 - vybudování chodníku od ulice Říčařova do Předměřic nad Labem v ulici Petra Jilemnického, číslo 2 - vybudování pěší, in-line a cyklostezky podél Malého Labského Náhonu a číslo 3 - oprava komunikace v ulici.

 

Přílohy:

Termíny_2024