• ŘSD požádalo o prodej pozemků, které budou dotčeny v rámci stavby „I/11 MÚK D11 Plotiště – okružní křižovatka Plotiště“. V rámci uvedené akce dojde ke zkapacitnění stávající silnice I/11 (dříve I/35) z dvoupruhové na čtyřpruhovou komunikaci. Pozemky, o jejichž prodej ŘSD požádalo, budou dotčeny v celém rozsahu stavebními objekty SO101 – zkapacitnění silnice I/11, SO321 – přeložka melioračního koryta a SO861 – oplocení silnice. Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, jedná se o veřejně prospěšnou stavbu.

  • ŘSD požádalo o uzavření nájemní smlouvy na pozemky pp.č. 431/1 a pp.č. 1505/1, v k.ú. Plotiště nad Labem. Pozemky budou rovněž dotčeny výše uvedenou stavbou, v obou případech se bude jednat o dočasné zábory pozemků do 1 roku (po dobu realizace stavby), pozemky bezprostředně sousedí s plochou budoucí stavby.